"Само истински учените продължават да се учат, невежите предпочитат да поучават."

 • Завоеванията на Александър Македонски. Възникване и разпадане на неговата държава

  За походите на Александър Македонски са писали много писатели и философи, но малко са запазените извори от онова време. Само късните автори съобщават за неговите многобройни писма и разпореждания, за царския дневник - ефемериди, който водели специално назначени хора, а също и за авторите на първите биографии на Александър, и за характера на техните трудове, които понякога се цитират...

  Прочети
 • Колебание на нивото на Черно море през холоцена по археологически данни от българското крайбрежие

  При възстановката на природните условия през последния етап от развитието на черноморския басейн влизат в употреба редица данни, получени чрез различни методи на изследване – литоложки, геоморфоложки, биостратиграфски, археологически и исторически. Придобитата информация е обобщена и обвързана с наличните радиовъглеродни датировки за определени места...

  Прочети
 • Тракийски орфизъм

  Според тракийския орфизъм първоначално съществува Великата Богиня- майка, тя е Вселената: самозачева и ражда своя първороден син, който през деня е слънце, а през нощта – огън /персонифициран като Загрей или Сабазий/. Тракийският орфизъм се свързва пряко с името на Питагор. Той не харесвал уредбата на космоса, понятийно уредена чрез антропоморфизираните богове на Олимп...

  Прочети
 • Трако-Келтика

  Старото население на Балканския полуостров през бронзовата епоха (3-то – 2-ро хил.пр.н.е.) се е развивало под влияние на културата на Изтока (шумеро – акадските култури, египетска култура). Религиозните представи на Изтока са били съвместими с културното и социално развитие на населението на Балканския полуостров, така в света на Егейското крайбрежие се появяват влияния, откриват се дори преработки на месопотамски, хитски и египетски първообрази...

  Прочети
 • Тракийският Херос

  В много от релефните изображения на Хероса той е представен с един прислужник, който винаги тича или върви зад него. Често, за да може да тича заедно с господаря си, той се държи за опашката на коня му, а понякога свитата се състои и от трима прислужници, както това се наблюдава и при жените до олтара. В двадесетина вотива прислужникът язди кон  след господаря си. В тези случаи, понеже тракийските оброчни плочи са малки и няма възможност зад основния конник да се представи още един, скулпторът си е послужил с друг начин на изобразяване...

  Прочети
 • Биохимична еволюция на живота: Произход на клетката

  Запознавайки се с механизмите на възникване на живота, неизменно достигаме до въпроса – как от простите химични съединения и реакциите, които се извършват в неорганична среда, се е зародил същинският живот? Това именно е животът, който е дал начало на еволюцията позната ни днес. Безспорно това е много труден
  Прочети
 • Квазарите

  През 1960 година астрономите X. Смит и Д. Хофлайт с помощта на радиоинтерферометри два радиотелескопа, разположени на голямо разстояние един от друг забелязват в съзвездието Триъгълник мощен "точкообразен" радиоизточник малка звездичка, окръжена с малка мъглявина...

  Прочети
 • Възстанието на Асен и Петър

  ...Скоро бунта се разпространил в цяла Югоизточна Тракия и отчасти в Странджа. В Паристрион пламнали районите на Овеч и Преслав. Скоро бунта прерастнал в стихийно антивизантийско въстание. Същевременно през ноември 1185 в ромейския лагер край Кипсела (откъдето Алексий ІІІ ръководел офанзивата срещу норманите) пристигнали двама български боляри. Това били владетелите на Търново – братята Асен (известен по това време повече...

  Прочети
 • Пещерата "Бачо Киро"

  Пещерата "Бачо Киро" се е образувала в скалния нос на Боруна между каньоно-видните долини на Дряновска река и левия и приток р. Андъка. Борунът е един от източните носове на платото Стражата. Погледнато откъм Севлиево, платото Стражата наподобява огромен кораб, насочил носа си на запад...

  Прочети
 • Адронния колайдер разкри нови територии във физиката

  В хода на опит по сблъсък на многопротонни снопове се оказало, че сред множеството нови частици се срещат двойки, чиито траектории кореспондират и са свързани една с друга...

  Прочети