"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Анализ на разказа "Кошута" на Йордан Йовков

Произведението от цикъла „Старопланински легенди”, в което най- ярко се откроява присъствието на фолклорно-митологични пластове, е разказът "Кошута". Още.с епиграфа, както и при останалите творби от цикъла, се заявява диалогичността на текста с народната песен, фолклорният мотив обаче изиграва само ролята на сюжетна и идейно-смислова рамка, в която авторът разполага своята художествена интерпретация на фолклорния материал, подчинена на творческата му философско-естетическа концепция. Драматичният конфликт в народната песен е породен от нарушаването на установените норми. То бива санкционирано и възмездено, тъй като незачитането крие опасност за разколебаване на установения порядък - нравствен, социален, природен. Индивидуалният грях, според фолклорното мислене, води след себе си разрушение, засягащо цялата общност (суша, епидемии, град).

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител